Opbevaring i Nigeria

Åben kort
Lokal tid:
11:07:50

Livestock House

Zuba Garki Road, Abuja
storageLæs mere

Gwarinpa Pickup Station

Suite A16, Gostu Plaza, Abuja
storageLæs mere

General And Health Logistics International Limited

Inner Northern, Abuja
storageLæs mere

Sweet Nutrition Limited (Mr.Chef)

Abuja
storageLæs mere

Vista International Warehouse

Abuja
storageLæs mere

AUSPOINT

Plot 754 Adamu Ismaila Cresent, Abuja
storageLæs mere

PZ Cussons Depot Abuja

Plot 745,, Abuja
storageLæs mere

Grandsquare Products Warehouse

Dutse Alhaji
storageLæs mere

Jumia Pickup Station

21 Harper Crescent, Abuja
storageLæs mere

SimbaNET Abuja NOC

734 Alexandria Crescent, Abuja
storageLæs mere

📑 Alle kategorier i Nigeria

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning