Parkere i Nigeria

Åben kort
Lokal tid:
11:07:46

Dantata & Sawoe Life Camp

E.F Nsefik close life camp, Abuja
parkLæs mere

Mbora Unity Garden

Beside Accord Estate, City Estate Road, Abuja
hair_careLæs mere

Preferred Facilities Management

Suite 10A Sabondale Shopping Complex, Plot, 556 Obafemi Awolowo Way, Abuja
parkLæs mere

Greensworld Global Services Limited

Suite No. A1, Jabi Plaza, Adjacent Zenith Bank, Abuja
parkLæs mere

GIG Transport

22 V. W. Osisidgwu Crescent, Abuja
parkLæs mere

PSI Park

Ahmadu Bello Way, Abuja
parkLæs mere

B10 Leisure Park

Ring Road 2, Abuja
parkLæs mere

Tobix Recreational Park and Garden

Ahmadu Bello Way, Abuja
parkLæs mere

Big H Gardens And Recreation

Dan Suleiman, Abuja
parkLæs mere

Babminton Court beside Tobix Park

Abuja
parkLæs mere

📑 Alle kategorier i Nigeria

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning