Politi i Nigeria

Åben kort
Lokal tid:
11:07:54

Nigeria Police Divisional Headquarters

Abuja
policeLæs mere

Divisional Police Station,Utako,Abuja

V. W. Osisidgwu Crescent, Abuja
policeLæs mere

Utako Police Station

22 V. W. Osisidgwu Crescent, Abuja
policeLæs mere

Gwarinpa Police Station

Franz Fanon Crescent, Abuja
policeLæs mere

The Nigeria Police Divisional Headquarters

Life-Camp, Gwarinpa, Abuja, FCT
policeLæs mere

Utako Police Post

Moses Majekodunmi Crescent, Abuja
policeLæs mere

POLICE POST

Koforeidua Street, Abuja
policeLæs mere

Wuse 7 National Population Commission Hqtrs

48, Harper Crescent, Abuja
policeLæs mere

Police Officers Mess

No 48 Harper Crescent Wuse Zone 7 Abuja, Huambo Crescent, Abuja
policeLæs mere

📑 Alle kategorier i Nigeria

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning